Personuppgiftspolicy

Life Genomics AB / coronapassport.se 210924

Integritetspolicy

 

Introduktion

Life Genomics AB (härefter benämnt ”Life Genomics” eller ”vi”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med att du begär att Life Genomics genomför någon av Life Genomics tillhandahållna tjänster, såsom genetiska tester Harmony NIPT, genotypning, Covid-19 diagnostik, m.m. (tillsammans benämnda ”Tjänsterna”). Syftet med Life Genomics behandling av personuppgifter är för att tillhandahålla och genomföra Tjänsterna. ”Personuppgiftspolicyn” är till för att du ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvariga hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, allmän dataskyddförordning/GDPR (”tillämplig Dataskyddslagstiftning”). En förutsättning för att kunna ta del av Tjänsterna är att du lämnar efterfrågade personuppgifter till Life Genomics. Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Personuppgifter som behandlas

Med ”Personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma behandling av personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, personnummer, ålder, längd och vikt.

Känsliga personuppgifter

”Känsliga Personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt Personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet, genetiska uppgifter och läkarbesök. Inom ramen för Tjänsterna (NIPT) kan vi komma att behandla Känsliga Personuppgifter som rör aktuell graviditet, provsvar, IVF/äggdonation samt frivilligt angivna uppgifter om graviditeter och patienthistorik. Inom ramen för Tjänsterna (Covid-19 diagnostik) kan vi komma att behandla Känsliga Personuppgifter som rör vaccinationsstatus och smittbärande av Covid-19.

Rättslig grund för behandlingen

Life Genomics behandlar som utgångspunkt dina Personuppgifter endast om du lämnat samtycke. Ditt samtycke till personuppgiftbehandling inhämtas i samband med att du godkänner Tjänsterna, vilket innebär att du samtycker till att Life Genomics använder och behandlar dina Personuppgifter och Känsliga Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i Personuppgiftspolicyn. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att Tjänsterna dock inte längre kan tillhandahållas till dig. Personuppgifter kan vidare komma att behandlas om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet rörande Tjänsterna med dig efter en intresseavvägning om Life Genomics berättigade intresse väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifter är hänförliga till att Life Genomics ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna och behandlas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Personuppgifter är nödvändiga för att administrera, handlägga, riskbedöma och göra uträkningar inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsterna. Personuppgifterna används även i syfte att upprätta en rapport baserat på resultaten ifrån Tjänsterna som sedan skickas till dig

Information från annan

I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifter med information som lämnats av offentliga källor. Life Genomics kan även få Personuppgifter från tredje part i syfte att kunna tillhandhålla Tjänsterna. I detta fall krävs ett föregående samtycke ifrån dig.

Information till annan

Life Genomics kommer inte att utan ditt tillstånd lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av Personuppgiftspolicyn. Life Genomics kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Life Genomics kan komma att anlita tredje part för tjänster i anslutning till Tjänsterna. Tredje part kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade för Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att tredje part ska kunna göra sitt arbete eller Dokumentnr: 0653-7 Sida: 3 (6) Godkänd av: Göran Jacobsson Kvalitetsmanualbilaga Giltig från: 2021-09-24 Personuppgiftspolicy Papperskopia av dokumentet endast giltigt med röd stämpel: Registrerad kopia. tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av tredje part att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla Tjänsterna (iii) tillförsäkrar dig om att denna överföring sker i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts med tredje part om personuppgiftsbehandling. Här följer en lista på sådan tredje part som i enlighet med ovan kan komma att motta Personuppgifter: – Nomnio (inom ramen för tjänsterna Harmony NIPT). – MultiD (inom ramen för tjänsterna Harmony NIPT och Covid-19). För det fall Life Genomics omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan Life Genomics överföra Personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

Överföringar till tredje land

Life Genomics kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES) utan ditt föregående samtycke. För att Life Genomics ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna kan det i vissa fall krävas att Personuppgifter, remiss och prov, överförs till tredje land. Till exempel i samband med anlagsbärartestning. Skulle en sådan överföring av Personuppgifter vara nödvändig kommer samtycke att inhämtas från dig. Vi kommer även kräva av tredje part att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla Tjänsterna samt (iii) tillförsäkrar dig om att denna överföring sker i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts med tredje part om personuppgiftsbehandling

Radering av personuppgifter

Dina Personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Hur länge Personuppgifter lagras beror på vilken Personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. De uppgifter du lämnar till Life Genomics kommer lagras enligt principerna nedan och därefter, i vissa fall, för en period som är nödvändig och har stöd lag. Life Genomics kommer som huvudregel att lagra:
a. uppgifter kopplade till Tjänsterna, under minst ett (1) år men maximalt två (2) år;
b. signerade pappersremisser och beställningsformulär under sju (7) år fysiskt samt fyra (4) år genom nätverkslagring;
c. resultat i minst fyra (4) år;
d. faktureringsunderlag under sju (7) år och
e. loggblad för radering av testresultat under fyra (4) år.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter samt att få dina Personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig, få Personuppgifter om dig raderade och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss, se punkt 15 ”Kontaktuppgifter” nedan.

Cookies

Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse av våra hemsidor. Läs mer om vilka cookies vi använder och varför i vår cookiepolicy.

Säkerhet

Life Genomics har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Life Genomics sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som du lämnar kan Life Genomics komma att använda krypteringsteknik när Life Genomics överför sådana Personuppgifter över Internet till Life Genomics servrar. Life Genomics medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Life Genomics regler för informations- och IT-säkerhet, Personuppgiftspolicyn och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av Personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om Personuppgiftspolicy eller angående Life Genomics behandling av Personuppgifter, kontakta:

Life Genomics

Göran Jacobsson
org. nr 556993-1891

Odinsgatan 28
SE-411 03 Göteborg
0708-11 21 52
info@lifegenomics.se

Klagomål

Om du har klagomål angående vår behandling av dina Personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.